முருங்கையின் பயன்கள்

முருங்கையை தமிழ் மக்கள் யாரும் அவ்வளவு எளிதில் மறக்க மாட்டார்கள். ஏன் என்றால் இயக்குநரும் நடிகரும்மான திரு பாக்கியராஜ் அவர்கள் அப்படி ஒரு பில்ட் அப் கொடுத்து இருக்கிறார். ஆனால் அதிலும் உண்மைதான் இருக்கிறது. முருங்கை பூ, முருங்கை இலை மற்றும் முருங்கை காய் இவை அனைத்திலும் மருத்துவ குணங்கள் அதிகம் உள்ளது. செயல்திறன் மிக்க வேதிப்பொருட்கள் முருங்கையில் வைட்டமின்கள், அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் தாது உப்புக்கள் உள்ளன. காய் மற்றும் இலைகள் வைட்டமின் சி மிகுதியாகக்

Avoid Refined Oils – Redefine Yourself

Cooking oil plays an important role in our food. We, Indians are using about 100 million tons of oil every year. And nowadays, we are just using refined oils instead of using unrefined as in olden days. We believe in brands, they claims that the oil is rich in nutrients, added extra vitamins, no cholesterol, etc.

Ideas To Reduce Plastic Usage Every Day

We found plastics everywhere which pollutes our land as well as the oceans. million tons of plastic waste were generated each and every year and you know, trillion tons of plastic wastes are floating around the oceans. One person can’t do it anything over the night but we can reduce the usage slowly. Below are some of the

How To Control Pollution

Pollution control is very important to our mother earth and also for the health of living being in our planet. They are in different forms such as air pollution, water pollution, land pollution and even sound pollution. Each and every person should contribute for the prevention of this cause to ensure a safe and secure

This Diwali – Say No To Crackers

Seven reasons to say ‘no’ to crackers this diwali Diwali is a festival of lights celebrated in India and many other countries around India. By tradition, homes are lit with clay lamps. But over the years the bursting of fire crackers have reached high level during Diwali and becomes a festival of noise and air